FONITTERNE: SLUTBRUGERLICENSAFTALE (EULA)

DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM DIG SOM BRUGER OG DICTUS APS(DICTUS).

LÆS FØLGENDE BETINGELSER OMHYGGELIGT.

DU SKAL ACCEPTERE BETINGELSERNE I SLUTBRUGERLICENSAFTALEN FOR BRUG AF FONITTERNE ("AFTALE") FOR AT KUNNE INSTALLERE OG BRUGE PROGRAMMET. NÅR DU KLIKKER PÅ KNAPPEN "ACCEPTER", ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF BETINGELSERNE I DENNE AFTALE. DU MÅ IKKE PÅ NOGEN MÅDE BRUGE PROGRAMMMET, MEDMINDRE DU HAR ACCEPTERET DISSE BETINGELSER OG VILKÅR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende generelle betingelser og vilkår regulerer din brug af FONITTERNE, som Dictus giver adgang til via markedspladsen (iTunes App Store® & Google Play® Apps) og på hjemmesiden WWW.FONIT.NET

1. LICENSBEVILLING. Dictus tildeler dig ("licenstager") en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar begrænset licens, der kan tilbagekaldes, til at installere og bruge softwaren i objektkode alene på en enkelt enhed til at få adgang til servicen. En "enhed" defineres som enhver tablet- eller smartphoneenhed med iOS eller Android samt Windows tabletcomputere. Du anerkender og accepterer, at softwaren sender og modtager data via dit trådløse netværk, og at din mobiloperatør og eventuelle tredjeparter muligvis vil opkræve betaling for den data, som softwaren benytter, i den tid, som softwaren er online.

2. LICENSTAGERS FORPLIGTELSER

2.1. BEGRÆNSNINGER. Du må ikke: (a) bruge servicen til andet end eget brug, (b) kopiere, gengive, distribuere eller på anden vis duplikere softwaren, hverken helt eller delvist, (c) sælge, lease, give andre licens til, distribuere, tildele, overføre eller på anden vis tildele nogen rettigheder til softwaren, hverken helt eller delvist, (d) ændre, opdele, oversætte eller oprette afledt arbejde af softwaren, (e) på nogen måde dekompilere, adskille, udføre reverse engineering eller på anden vis forsøge at aflede, rekonstruere, identificere eller afsløre kildekoden, underliggende ideer eller algoritmer af softwaren eller servicen, (f) fjerne meddelelser om ejendomsret, mærkater eller mærker fra softwaren.

3. EJENDOMSRETTIGHEDER

3.1. SOFTWARE OG SERVICE. Dictus ejer alle rettigheder, al ejendomsret og interesser i softwaren og servicen, herunder, men ikke begrænset til, alle hertil tilknyttede immaterielle ejendomsrettigheder, og enhver ejendomsret til sådanne rettigheder forbliver hos Dictus. Kopiering af softwaren eller servicen uden tilladelse eller manglende overholdelse af de ovenstående begrænsninger medfører automatisk ophævelse af denne aftale – Dictus har efterfølgende ret til at bruge alle lovmæssige retsmidler i forbindelse med et sådant aftalebrud.

3.3. TALEDATA

Som en del af servicen kan Dictus indsamle og bruge taledata som defineret nedenfor med det formål at justere og forbedre programmet. Accept af betingelser og vilkår i denne aftale er ensbetydende med, at du anerkender, giver samtykke til og accepterer, at Dictus kan indsamle taledata som en del af servicen, og at de pågældende oplysninger kun skal bruges af Dictus eller tredjeparter, der handler på ordre fra Dictus i overensstemmelse med databehandleraftaler, med det formål at justere og forbedre programmet. Dictus bruger ikke oplysningselementer i nogen taledata til andre formål end de ovenfor angivne. "Taledata" defineres som lydfiler, tilknyttede transskriptioner og logfiler, som du har gjort tilgængelige eller genereret i forbindelse med spillet.

4. FRASKRIVELSE AF GARANTIER. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DICTUS LEVERER SOFTWAREN TIL DIG MED DET ENESTE FORMÅL, AT DU KAN EVALUERE OG BRUGE SOFTWAREN OG SERVICEN. DU ACCEPTERER SOM FØLGE HERAF AT TRÆFFE ALLE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR AT BESKYTTE DINE DATA OG SYSTEMER MOD TAB OG BESKADIGELSER. DICTUS LEVERER SOFTWAREN OG SERVICEN, SOM DEN ER OG FOREFINDES, MED ALLE FEJL OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. I DEN UDSTRÆKNING LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER DICTUS SIG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI, HERUNDER ENHVER GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER OVERHOLDELSE AF ANDRES RETTIGHEDER.

5. BEGRÆNSNING AF ANSVAR. I DEN UDSTRÆKNING LOVEN TILLADER DET, ER DICTUS ELLER VORE FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER OG MEDARBEJDERE ELLER DERES LICENSGIVERE (UNITY) UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE OG INDIREKTE SKADER, KONKRET DOKUMENTEREDE TAB, TILFÆLDIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER PØNALT BEGRUNDET ERSTATNING, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, TAB AF DATA, TAB AF BRUG, PERSONSKADER ELLER OMKOSTNINGER TIL DÆKNING, DER MÅTTE VÆRE OPSTÅET I FORBINDELSE MED BRUG AF SOFTWAREN ELLER SERVICEN, UANSET HVORDAN SÅDANNE ER OPSTÅET, OG UANSET TEORI OM ANSVAR, OGSÅ SELVOM, MAN PÅ FORHÅND ER BLEVET ADVARET ELLER BURDE HAVE HAFT KENDSKAB TIL RISIKOEN FOR PÅGÆLDENDE BESKADIGELSER.

6. VARIGHED OG OPHÆVELSE. Denne aftale træder i kraft med din accept af betingelser og vilkår i aftalen og udløber ved ophævelse. Dictus må til enhver tid og efter skøn ophæve denne aftale og den herunder tildelte licens med eller uden begrundelse ved at orientere dig om, at servicen er udløbet eller ophævet. Aftalen ophæves automatisk, hvis du bryder betingelser og vilkår, der findes i aftalen. Ved ophævelse skal du omgående stoppe brugen af softwaren og slette alle kopier af den.

7. Betingelserne for licensgivers erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, der til enhver tid kan opdateres, skal finde anvendelse, når licenstager bruger servicen til at behandle personlige data.

8. GÆLDENDE LOV. Denne aftale er reguleret efter Dansk ret og de danske domstole har enekompetance ved et hvert søgsmål.

Denne aftale er ikke underlagt De Forenede Nationers konvention om kontrakter for internationalt salg af varer, og dennes anvendelse er hermed udtrykkeligt udeladt.

9. BETINGELSER, DER ER FORBEHOLDT FOR ÆNDRINGER. Du accepterer, at Dictus til enhver tid kan ændre betingelser og vilkår i denne aftale med rimeligt varsel til den adresse, som du angav ved tilmelding, herunder din e-mailadresse. Hvis du ikke kan acceptere sådanne ændringer af denne aftale, er dit eneste retsmiddel, at du kan afslutte brugen af softwaren og servicen. Din fortsatte brug af enhver del af softwaren eller servicen vil blive anset som en accept af den pågældende ændring.

10. GENERELLE JURIDISKE BETINGELSER. Du må ikke tildele eller på anden vis overføre rettigheder eller forpligtelser under denne aftale uden Dictus forudgående skriftlige samtykke. Denne aftale udgør hele aftalen mellem Dictus og dig og erstatter enhver anden kommunikation eller annoncering, der vedrører softwaren. Afsnit 2, 3, 4, 5, 6 og 8 i denne aftale skal fortsat gælde efter udløb eller ophævelse af aftalen.